Regulamin przedszkola

 • Przedszkole jest czynne od 6.30 do 16.30. Dzieci należy przyprowadzać od 6.30 do 8.45, odbierać od 12.30 do 13.00 lub od 14.45 do 16.25.
 • Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest prowadzone od 7.30 do 12.30 i jest ono bezpłatne.
 • Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych (np. silny katar, kaszel).
 • Dzieci przyjęte do przedszkola powinny być zaopatrzone w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.
 • Opiekę nad dzieckiem z domu do przedszkola i z przedszkola do domu sprawują rodzice lub upoważniona przez nich na piśmie osoba zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo.
 • Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka na terenie placówki od momentu zgłoszenia odbioru dziecka z przedszkola.
 • Każdą nieobecność dziecka w przedszkolu należy usprawiedliwić telefonicznie lub osobiście.
 • Po każdej chorobie zakaźnej dziecka, rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o zdrowiu dziecka, zezwalającego na kontakty z innymi dziećmi.
 • Miesięczna opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę, wykraczającą poza czas realizacji podstawy programowej.
 • Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z referentem administracyjno-gospodarczym.
 • Odpłatność za przedszkole należy uiścić do 10-go każdego miesiąca
  w kancelarii przedszkolnej.
 • Rodzice zobowiązani są do uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez przedszkole, a także do konsultacji z nauczycielami grup.
 • Rodzice zapewniają regularne uczęszczanie na zajęcia dziecku objętemu rocznym przygotowaniem szkolnym.
 • Wnioski i uwagi Rodzice powinni składać do dyrektora przedszkola i nauczycielek.