Klauzula informacyjna RODO

Od 25 maja 2018r. w Unii Europejskiej stosowane są nowe zasady ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywanego również „RODO”).

Działają na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

Informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr. 15 Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie przy ul. Smoleńsk 2. Administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych oraz dziecka uczęszczającego do Publicznego Przedszkola nr. 15 Zgromadzenia Sióstr Felicjanek jest Przedszkole wraz z powołanym przez Przedszkole Inspektorem Danych Osobowych.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Kontakt do administratora danych osobowych oraz inspektora danych osobowych:

email: kancelaria@karsten.pl
pisemnie na adres ul. Rakowicka 15A lok. 1.2   31–511 Kraków
telefonicznie pod numerem: 600 992 352

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH
Dane osobowe dzieci oraz dane osobowe, kontaktowe rodziców lub opiekunów prawnych podawane są dobrowolnie przez rodziców lub opiekunów prawnych w momencie zgłoszenia chęci zapisania dziecka do Przedszkola. Przedszkole wymaga od rodziców/opiekunów prawnych tylko te informacje, które są niezbędne do wprowadzenia dziecka do systemu oświatowego, ubezpieczenia oraz kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia dziecka do Przedszkola, sprawowania nad dzieckiem opieki oraz kontaktu rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka. Administrator danych przetwarza zarówno dane kontaktowe, jak również dane identyfikacyjne. Administrator przetwarza także dane dotyczące zdrowia dzieci z opinią wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

dane osobowe dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych są przetwarzane w celu realizacji umowy o opiekę nad dzieckiem w Przedszkolu, w tym również do obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b oraz f oraz art. 9 ust 2 lit f RODO].
przetwarzanie danych osobowych dzieci w Przedszkolu jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń za terapie, prowadzenia i przechowywania dokumentacji terapeutycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą) – [podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych].
dane osobowe dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń subwencji miejskiej – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO].

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa oświatowego oraz podatkowego.

PODMIOTY, KTÓRYM UDOSTĘPNIANE SĄ DANE
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zawierana jest wówczas umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

JAKIE SĄ PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?
Osoby, których dane dotyczą mają w zakresie swoich danych osobowych prawo do:

dostępu do danych osobowych – prawo to realizowane jest przez uzyskanie od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do uzyskania informacji w zakresie wynikającym z art. 15 RODO,
sprostowania danych osobowych – prawo to realizuje się przez żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe bądź niekompletne,
usunięcia danych osobowych – prawo to realizuje się poprzez żądanie od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 17 RODO [prawo do bycia zapomnianym], m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
przenoszenia danych osobowych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

INFORMACJA DODATKOWA
Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.