Nasze przedszkole jest placówką katolicką umożliwiającą każdemu dziecku wszechstronny rozwój 
w duchu personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej. Kochamy dzieci i nie szczędzimy wysiłków, aby każde wyrosło na mądrego, dobrego człowieka, chrześcijanina i patriotę.

Swoim posłannictwem obejmujemy również rodziny dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, wychodząc naprzeciw ich potrzebom duchowymi materialnymi. Zapewniamy rzetelną informację na temat dziecka oraz wspieranie w trudach wychowawczych i dydaktycznych.

Przedszkole Publiczne nr 15 Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie

mieści się przy ulicy Smoleńsk 2. Jest czynne od  poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.
W przedszkolu funkcjonują dwa oddziały. Do oddziału pierwszego uczęszczają dzieci w wieku 3 i 4-lat, zaś do drugiego 5 i 6-latki.

Wizja przedszkola

Nasze przedszkole jest placówką przyjazną dzieciom i ich rodzicom. W profesjonalny sposób pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne, przygotowując dzieci do podjęcia nauki w szkole. Wszelkie działania przedszkola ukierunkowane są na dziecko i jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój osobowości. Dzieci rozwijają aktywność twórczą, zdobywają wiedzę
i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy.

W przedszkolu panuje atmosfera życzliwości, przyjaźni, otwarcia na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kultury bycia.
Dzieci chętnie przychodzą do przedszkola, które jest dla nich drugim domem. Czują się w nim akceptowane i kochane przez kolegów i personel.
W przedszkolu dzieci poznają wartości chrześcijańskie
i ogólnoludzkie. Uczą się odróżniać dobro od zła oraz podążać za tym, co dobre, piękne i szlachetne.
Poprzez różnorodne działania: muzykę, śpiew, twórczość plastyczną, kontakt ze sztuką, zabawę przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania.

Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
W przedszkolu dzieci poznają swoją Ojczyznę, jej tradycje, kulturę i piękno.
W nurcie charyzmatu świętego Franciszka z Asyżu dzieci uczą się postaw proekologicznych.
W naszym przedszkolu przestrzegane są prawa dziecka. Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

W przedszkolu pracują osoby posiadające wysokie kwalifikacje w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności oraz zdobywają wiedzę biorąc udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach i kursach. Wykorzystują w pracy najnowsze osiągnięcia z dziedziny pedagogiki i psychologii dotyczące rozwoju małego dziecka. Personel przedszkola to osoby z pasją, o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości.
Każdy rok szkolny rozpoczynamy Mszą świętą, polecając dzieci, pracowników i rodziców opiece Bożej. Organizujemy szereg uroczystości zgodnie z kalendarzem liturgicznym.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia spotykamy się na wspólnej wigilii, podczas której modlimy się i śpiewamy kolędy. Ten świąteczny okres zakończony jest Jasełkami, na które zapraszamy rodziców i dziadków. W ciągu roku organizujemy wycieczki o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym. Zwiedzamy nowe i ciekawe miejsca w Krakowie i poza nim. Wychodzimy do teatrów, muzeów, filharmonii oraz na różne wystawy.

Tradycją naszego przedszkola jest Święto Rodziny. To czas spotkania rodziców, dzieci i nauczycieli. Ideą tego dnia jest wspólne świętowanie, bycie razem, rozmowa, zacieśnianie więzi i przeżywanie radości. Dzieci rozwijają swoje zainteresowania i doskonalą umiejętności biorąc udział w różnorakich zajęciach dodatkowych. Mają również możliwość spotkania z wieloma ciekawymi ludźmi, reprezentującymi różne zawody. W ramach edukacji poprzez sztukę w przedszkolu często organizowane są przedstawienia i teatrzyki w wykonaniu profesjonalnych artystów.
Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w konkursach na terenie miasta i poza nim. W placówce organizowane są akcje charytatywne, kiermasze, konkursy dla rodziców i dzieci, inicjatywy ekologiczne.

 

 

 

Podstawa programowa

W przedszkolu realizujemy programy zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Ofertę programową poszerzamy poprzez realizację wielu projektów edukacyjnych:

Mali patrioci. Kocham Polskę od przedszkola;
Kubusiowi przyjaciele natury;
Sowy Polski;
W słowach kilku o lisie, bobrze i wilku;
Akademia malucha.

Wykorzystujemy również metody stymulujące postawy i myślenie twórcze: techniki parateatralne, drama, relaksacja, bajkoterapia, burza mózgów, metoda projektu, symulacja, gry planszowe.

W pracy z dziećmi stosujemy innowacyjne metody gimnastyki twórczej: gimnastyka ekspresyjna R. Labana, K. Orffa, opowieść ruchowa, gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, pedagogika zabawy KLANZA.
Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole stosując metody wspomagające naukę czytania, pisania, liczenia: metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej – dziecięca matematyka, metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, metoda H. Tymichowej, elementy metody I. Majchrzak.