ZE STATUTU PRZEDSZKOLA

 

Rozdział II
CELE  I  ZADANIA  PRZEDSZKOLA

§ 2

 

Przedszkole realizuje cele i zadania w duchu wartości i zasad przekazywanych przez Kościół Katolicki, a w szczególności:

1.
Wspomaga indywidualny i wszechstronny rozwój dziecka poprzez:
 • rozpoznawanie potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,
 • stwarzanie warunków edukacyjnych dostosowanych do rozwoju, dyspozycji i cech dziecka,
 • wspieranie samodzielnych działań dziecka,
 • pracę z dzieckiem zdolnym i przejawiającym szczególne potrzeby opiekuńcze i wychowawcze,
 • wspieranie dziecka w odnajdywaniu swego miejsca w grupie rówieśniczej
  i nawiązywaniu pozytywnych kontaktów z innymi osobami,
 • stwarzanie warunków do podejmowania działań twórczych i artystycznych,
 • tworzenie warunków do przeżywania przez dziecko satysfakcji
  z własnego działania i osiąganych sukcesów.
2.
Organizuje udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez:
 • prowadzenie obserwacji dzieci,
 • rozmowy z rodzicami,
 • współpracę z psychologiem, pedagogiem i logopedą,
 • respektowanie orzeczeń, wskazań specjalistów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
 • prowadzenie działań stymulacyjnych.
3.
Podtrzymuje tożsamość narodową dzieci, uczy miłości do Boga
i Ojczyzny poprzez:
 • budowanie poczucia przynależności dziecka do rodziny, społeczności lokalnej, regionu, kraju i Europy przez poznawanie dziedzictwa kulturowego, obyczajów  i tradycji,
 • budzenie postawy patriotyzmu m.in. poprzez zapoznawanie z historią
  i symbolami narodowymi,
 • organizowanie uroczystości o charakterze narodowym i religijnym,
 • dbanie o kulturę języka polskiego,
 • rozwijanie wrażliwości moralnej, świadomości religijnej,
 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu wartości uniwersalnych i chrześcijańskich,
 • tworzenie warunków sprzyjających okazywaniu czynnej miłości Bogu
  i bliźniemu,
 • tworzenie tradycji przedszkola.
4.
Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki poprzez:
 • tworzenie atmosfery miłości, akceptacji i bezpieczeństwa,
 • uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo,
 • podtrzymywanie działań sprzyjających promocji i ochronie zdrowia,
 • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenie zachowań służących
  i zagrażających zdrowiu,
 • stwarzanie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
 • organizowanie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola zgodnie
  z odrębnymi przepisami,
 • zapewnienie dzieciom opieki oraz możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb emocjonalnych, poznawczych i społecznych oraz ochrona jego więzi emocjonalnych.
 • zachęcanie do wyrażania własnych myśli i uczuć.
5.
Wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka poprzez:
 • troskę o bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka,
 • zapoznanie rodziców z zadaniami wychowawczo - dydaktycznymi,
 • rozmowy indywidualne podczas których udziela bieżących informacji
  o rozwoju i postępach dziecka,
 • spotkania  i konferencje dla rodziców,
 • prowadzenie zajęć otwartych,
 • umożliwienie rodzicom zapoznania się z literaturą i czasopismami
  podejmującymi zagadnienia związane z wychowaniem dziecka,
 • organizowanie w miarę możliwości stałej lub doraźnej pomocy materialnej.
6.
Przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez:
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych,
 • systematyczną obserwację i diagnozę,
 • kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
 • umożliwienie dzieciom poznania środowiska szkolnego - nawiązanie
  i kontynuowanie współpracy ze szkołą podstawową.

 

 

Rozdział VII.
PRAWA  I  OBOWIĄZKI  DZIECKA

§ 22

1.
Dziecko, w czasie pobytu w przedszkolu, ma prawo do warunków zapewniających mu bezpieczeństwo i dobre samopoczucie oraz pełny i harmonijny rozwój jego osobowości.

2.
Każde dziecko w przedszkolu ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego
  i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • wychowania w duchu wartości chrześcijańskich, przy zachowaniu szacunku dla dzieci pochodzących z odmiennych warunków wychowawczych
  w rodzinie,
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb,
 • odpoczynku, zabawy i wyboru partnera zabawy,
 • aktywnego kształtowania własnej osobowości,
 • poszanowania własności,
 • otrzymywania pomocy od dorosłych,
 • zdrowego żywienia.

 

§ 23

1.
Do obowiązków dziecka należy:
 • uczenie się reguł współżycia w grupie,
 • wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości,
 • podporządkowanie się poleceniom nauczyciela,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ustalonych w przedszkolu,
 • szanowanie wyposażenia przedszkola i wytworów innych dzieci,
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej.

§ 24

1.
Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
 • systematycznego zalegania z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu, gdy warunki materialne rodziny nie upoważniają do korzystania z zapomóg
  i zwolnień,
 • uzyskania opinii specjalisty stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać
  w grupie dzieci zdrowych, w oddziale ogólnodostępnym.
2.
Możliwość skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w ciągu roku szkolnego obejmuje dzieci do 5 roku życia. Nie można skreślić z listy dziecka 6 - letniego ze względu na obowiązek rocznego przygotowania do szkoły.

 

Rozdział VIII
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 25

1.
Między rodzicami (prawnymi opiekunami) i przedszkolem istnieje współpraca   w sprawach dotyczących wychowania
i nauczania dzieci.

2.
Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
 • zebrania plenarne i grupowe,
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, psychologiem  i pedagogiem,
 • "kąciki" dla rodziców,
 • zajęcia otwarte.

§ 26

1.
Rodzice mają w szczególności prawo do :
 • rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
 • pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę
  psychologiczno-pedagogiczną,
 • pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem i logopedą,
 • zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.
2.
Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy :
 • przestrzeganie niniejszego statutu,
 • udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
 • przyprowadzanie i punktualne odbieranie dziecka z przedszkola lub upoważnioną  na piśmie przez nich  osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 • zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia dziecku objętemu rocznym przygotowaniem szkolnym,
 • informowanie na bieżąco o zmianie miejsca zamieszkania, numerów telefonów kontaktowych itp.,
 • regularne kontaktowanie się z nauczycielami.
3.
Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 10 dni oraz po każdej chorobie zakaźnej rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego
o zdrowiu dziecka, zezwalającego na kontakty z innymi dziećmi.

4.
W przedszkolu nie stosuje się wobec dziecka zabiegów lekarskich. W wyjątkowych przypadkach wyłącznie po pisemnym oświadczeniu rodziców.

5.
Przedszkole współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym:
 • sporządza opinię o dziecku kierowanym do badań,
 • kieruje wychowanków na badania psychologiczno-pedagogiczne,
 • realizuje orzeczenia i wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznej.


Pobierz statut