1. Przedszkole jest czynne od 6.30 do 16.30.  Dzieci należy przyprowadzać  od 6.30 do 8.45, odbierać od 12.30 do 13.00 lub od 14.45 do 16.25.
 2. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest prowadzone od 7.30 do 12.30 i jest ono bezpłatne.
 3. Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe - bez objawów chorobowych (np. silny katar, kaszel).
 4. Dzieci przyjęte do przedszkola powinny być zaopatrzone w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.
 5. Opiekę nad dzieckiem z domu do przedszkola i z przedszkola do domu sprawują rodzice lub upoważniona przez nich na piśmie osoba zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo.
 6. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka na terenie placówki od momentu zgłoszenia odbioru dziecka  z przedszkola.
 7. Każdą nieobecność dziecka w przedszkolu należy usprawiedliwić telefonicznie lub osobiście.
 8. Po każdej chorobie zakaźnej dziecka, rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego  o zdrowiu dziecka, zezwalającego na kontakty
   z innymi dziećmi.
 9. Miesięczna opłata za korzystanie  z wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę, wykraczającą poza czas realizacji podstawy programowej.
 10. Wysokość stawki żywieniowej ustala  dyrektor przedszkola w porozumieniu z referentem administracyjno-gospodarczym.
 11. Odpłatność za przedszkole należy uiścić do 10-go każdego miesiąca
  w kancelarii przedszkolnej.
 12. Rodzice zobowiązani są do uczestnictwa w zebraniach  organizowanych przez przedszkole, a także do konsultacji z nauczycielami grup.
 13. Rodzice zapewniają regularne uczęszczanie na zajęcia dziecku objętemu rocznym przygotowaniem szkolnym.
 14. Wnioski i uwagi Rodzice powinni  składać do dyrektora przedszkola i nauczycielek.


Pobierz regulamin