Przedszkole Publiczne nr 15 Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie mieści się przy ulicy Smoleńsk 2. Jest czynne od  poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. W przedszkolu funkcjonują dwa oddziały. Do oddziału pierwszego uczęszczają dzieci w wieku 3 i 4-lat, zaś do drugiego 5 i 6-latki.

       

   WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Nasze przedszkole jest placówką przyjazną dzieciom i ich rodzicom. W profesjonalny sposób pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne, przygotowując dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 • W przedszkolu panuje atmosfera życzliwości, przyjaźni, otwarcia na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kultury bycia.
 • Dzieci chętnie przychodzą do przedszkola, które jest dla nich drugim domem. Czują się w nim akceptowane i kochane przez kolegów i personel.
 • W przedszkolu dzieci poznają wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie. Uczą się odróżniać dobro od zła oraz podążać za tym, co dobre, piękne i szlachetne.
 • Wszelkie działania przedszkola ukierunkowane są na dziecko i jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój osobowości. Dzieci rozwijają aktywność twórczą, zdobywają wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy.
 • Poprzez różnorodne działania: muzykę, śpiew, twórczość plastyczną, kontakt ze sztuką, zabawę przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 • W przedszkolu dzieci poznają swoją Ojczyznę, jej tradycje, kulturę i piękno.
 • W nurcie charyzmatu świętego Franciszka z Asyżu dzieci uczą się postaw proekologicznych.
 • W naszym przedszkolu przestrzegane są prawa dziecka. Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

         

          W przedszkolu pracują osoby posiadające wysokie kwalifikacje w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności oraz zdobywają wiedzę biorąc udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach i kursach.     Wykorzystują w pracy najnowsze osiągnięcia z dziedziny  pedagogiki i   psychologii   dotyczące rozwoju  małego dziecka.   Personel przedszkola to osoby z pasją, o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości.
          Każdy rok szkolny rozpoczynamy Mszą świętą, polecając dzieci,  pracowników i rodziców opiece Bożej. Organizujemy szereg uroczystości zgodnie  z kalendarzem liturgicznym.
          W okresie Świąt Bożego Narodzenia spotykamy się na  wspólnej wigilii, podczas której modlimy się i śpiewamy kolędy. Ten świąteczny okres zakończony jest Jasełkami, na które zapraszamy rodziców i dziadków.
          W ciągu roku organizujemy wycieczki o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym. Zwiedzamy nowe i ciekawe miejsca w Krakowie i poza nim. Wychodzimy do teatrów, muzeów, filharmonii oraz na różne wystawy.
          Tradycją naszego przedszkola jest Święto Rodziny. To czas spotkania rodziców, dzieci i nauczycieli. Ideą tego dnia  jest wspólne świętowanie, bycie razem, rozmowa, zacieśnianie więzi i przeżywanie radości.

          W przedszkolu realizujemy programy zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Ofertę programową poszerzamy poprzez realizację wielu projektów edukacyjnych:

 • Mali patrioci. Kocham Polskę od przedszkola;
 • Kubusiowi przyjaciele natury;
 • Sowy Polski;
 • W słowach kilku o lisie, bobrze i wilku;
 • Akademia malucha.

          W pracy z dziećmi stosujemy innowacyjne metody gimnastyki twórczej: gimnastyka ekspresyjna R. Labana, K. Orffa, opowieść ruchowa, gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, pedagogika zabawy  KLANZA.
          Wykorzystujemy również metody stymulujące postawy i myślenie twórcze: techniki parateatralne, drama, relaksacja, bajkoterapia, burza mózgów, metoda projektu, symulacja, gry planszowe.
          Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole stosując metody wspomagające naukę czytania, pisania, liczenia: metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej - dziecięca matematyka, metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, metoda H. Tymichowej, elementy metody I. Majchrzak.

          Dzieci rozwijają swoje zainteresowania i doskonalą umiejętności biorąc udział w różnorakich zajęciach dodatkowych. Mają również możliwość spotkania  z wieloma ciekawymi ludźmi, reprezentującymi różne zawody. W ramach edukacji poprzez sztukę w przedszkolu często organizowane są przedstawienia i teatrzyki w wykonaniu profesjonalnych artystów.
          Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w  konkursach  na terenie miasta i poza nim. W placówce organizowane są akcje charytatywne, kiermasze, konkursy dla rodziców i dzieci, inicjatywy ekologiczne.

          Baza, jaką dysponuje placówka pozwala urzeczywistnić wszechstronny rozwój dziecka.

          Nasze przedszkole rozwija zainteresowania dzieci dostarczając im  wielu innych i ciekawych przeżyć.


Zapraszamy.